Bastore Sportive

Kushtet e Përdorimit

1. Kushtet

Duke hyrë në këtë faqe interneti, ju pranoni të jeni të detyruar nga Termat dhe Kushtet e përdorimit të tij, si dhe të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi, dhe ju e pranoni se jeni përgjegjës për respektimin e çdo ligji vendas të zbatueshëm. Nuk ju lejohet të përdorni ose të hyni në këtë faqe nëse nuk jeni dakord me ndonjë nga këto kushte. Materialet e kësaj faqe interneti mbrohen nga ligji në fuqi për të drejtat e autorit dhe markat tregtare.

2. Licenca e përdoruesit

Jepet leje për të shkarkuar një kopje të materialeve (informacione ose softuer) në faqen e internetit BastoreSportive.com vetëm për shikim kalimtar personal, jo-tregtar. Kjo është një licencë, jo një shitje, dhe ju nuk mund të: modifikoni ose kopjoni materialet; përdorimi i materialeve për çdo qëllim komercial ose ekspozim publik (komercial ose jokomercial); përpiquni të dekompiloni ose të ndryshoni inxhinierinë e çdo softueri që gjendet në faqen e internetit të BastoreSportive.com; hiqni çdo të drejtë autori ose shënime të tjera pronësore nga materialet; ose transferimi ose “pasqyrimi” i materialeve. Nëse shkel ndonjë nga këto kufizime, licenca juaj do të përfundojë automatikisht dhe BastoreSportive.com mund ta ndërpresë këtë licencë në çdo kohë.

3. Mohim përgjegjësie

Materialet e faqes në internet të BastoreSportive.com ofrohen “siç janë”. BastoreSportive.com nuk jep asnjë garanci të shprehur ose të nënkuptuar dhe shprehimisht mohon dhe mohon çdo dhe të gjitha garancitë e tjera, duke përfshirë garancitë e nënkuptuara ose kushtet e tregtueshmërisë, përshtatshmërinë për një qëllim të caktuar ose mosshkeljen e pronësisë intelektuale ose të drejtave të tjera. Për më tepër, BastoreSportive.com nuk jep asnjë garanci ose përfaqësim në lidhje me saktësinë, rezultatet e mundshme ose besueshmërinë e materialeve në uebsajtin e saj në internet ose që kanë të bëjnë ndryshe me materiale të tilla ose në ndonjë sajt të lidhur me këtë faqe.

4. Kufizimet

Në asnjë rast BastoreSportive.com ose furnizuesit e tij nuk do të jenë përgjegjës për ndonjë dëm (përfshirë, pa kufizim, dëmet për humbjen e të dhënave ose fitimin, ose për ndërprerjen e biznesit) që rrjedhin nga përdorimi ose pamundësia për të përdorur materialet në internetin e BastoreSportive.com faqe, edhe nëse BastoreSportive.com ose një përfaqësues i autorizuar është njoftuar me gojë ose me shkrim për mundësinë e një dëmtimi të tillë. Këto kufizime mund të mos zbatohen për ju, sepse disa juridiksione nuk lejojnë kufizime në garancitë e nënkuptuara ose kufizime mbi përgjegjësinë për dëme pasuese ose të rastësishme.

5. Rishikimet dhe gabimet

Informacioni në faqen e internetit të BastoreSportive.com mund të përmbajë gabime teknike, tipografike ose fotografike. BastoreSportive.com nuk garanton që materialet në faqen e saj të internetit janë të sakta, të plota ose të përditësuara. BastoreSportive.com rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në materialet në faqen e saj të internetit në çdo kohë dhe pa paralajmërim. Megjithatë, BastoreSportive.com nuk merr asnjë angazhim për të përditësuar materialet.

6. Lidhjet

BastoreSportive.com nuk i ka shqyrtuar të gjitha faqet e lidhura me uebsajtin e saj në internet dhe nuk është përgjegjës për përmbajtjen e tyre. Përfshirja e ndonjë lidhjeje nuk nënkupton miratimin e sajtit nga BastoreSportive.com. Përdorimi i çdo faqe interneti të tillë të lidhur është tërësisht në rrezik të përdoruesit.

7. Ndryshime në Kushtet e Shërbimit të Faqes

BastoreSportive.com rezervon të drejtën të ndryshojë këto kushte shërbimi për faqen e saj të internetit në çdo kohë dhe pa paralajmërim. Ju pranoni të jeni të detyruar nga versioni aktual i këtyre Kushteve dhe Kushteve të Përdorimit duke përdorur këtë faqe interneti.

8. Ligji në fuqi

Çdo pretendim në lidhje me faqen e internetit të BastoreSportive.com do të rregullohet nga ligji i Floridës, pa marrë parasysh dispozitat e tij të konfliktit të ligjit.

KIKOBET - Bonusi 100% Deri Në €500
Luaj Tash
close-image
Scroll to Top